2017

Oktober
> Manglede samtykke fra (virksomheds)panthaver ved afståelse af erhvervslejemål, medførte erstatningsansvar for udlejer
> Højesteretsdom om andelshaveres status ved andelsboligforenings konkurs
> Status på den nye ferielov
> Fremtidsfuldmagten
  – hvem skal træffe beslutninger for dig, hvis du ikke længere selv er i stand til det?
> Forbrugere kan ikke fortryde dele af deres onlinekøb, medmindre at det klart er aftalt med netbutikken
> Moms ved salg af udlejningsejendomme
> Udlejers retsstilling styrkes
   – Østre Landsret fastslår, at en udsættelsessag kunne fremmes, da lejers adfærd var af tilstrækkelig
   grov karakter
> Udlejere skal sende påkrav i lejesager med afleveringsattest
 
Juli
> Lempelse af bo- og gaveafgiften for familieejede virksomheder
> Ejerregistrering - nu skal de reelle ejere også registreres i Erhvervsstyrelsen
> ”Konefinten” får sværere vilkår
> Arbejdsgiver kan kræve sygemelding fra dag til dag, hvis det er begrundet i driften
> Fordelagtig belåning af sommerhuse
> Nye afgørelser viser en begrænsning i højere erstatning for vindmøllegener
> Tvangsauktionssalg af momspligtige aktiver
> Ny lov om ægtefællers økonomiske forhold
> Østre landsret har gjort afskedigelsen af medarbejdere langt vanskeligere end hidtil
> Nye regler for køre- og hviletid træder i kraft 1. juli 2017
 
April
> Forældelse af sygedagpengeregreskrav
> Lovliggørelse af ulovlige kapitalejerlån (aktionærlån) samt optagelse
   af nye lovlige kapitalejerlån
> Enstrenget system for familiesager
> Højesteret har taget stilling til direkte krav i entrepriseret
> Østre Landsret reducerede lejeres varmeudgift med ca.
   80.000 kr., pga. udlejers manglende tilsyn med  varmesystemet
> Højesteret har udfordret EU-domstolen
> Oprettelse af parkeringsklagenævn
 
Januar
> Nu er det lovligt at yde aktionærlån – men det kan stadig blive dyrt i skat
> Virksomheder skal tage fagforeningens henvendelser seriøst
> Behandling af pensioner ved separation/skilsmisse
> Formueart
> Landsretten fastslår, at fællesudgifter til ejerforening ikke kan opkræves ud over lejen
> Opdatering på ferielovsudvalgets arbejde
> Ny voldgiftskendelse fastslår, at forældelsesfristen ikke blev afbrudt af forligsaftale i en entreprisekontrakt
> Nyt ejendomsvurderingssystem
> Højesteret anerkender, at der kan stiftes tidsubegrænsede brugsrettigheder med rullende opsigelsesvarsel
   på 30 år