2014

Oktober
> Særejekompensation
> Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (Imødegåelse af samværschikane m.v.) sendt i høring
> Ejerforeningens vedtægt kunne tinglyses med forskellig hovedstol for de enkelte ejerlejligheder
> ”Ny” lejelov – pr. 1. januar 2015
> Gennemsigtig og forståelig ejendomsvurdering
> Udlæg i smartphones
 
Juli
> Nye regler begrænser pr. 1. juli 2014 udlejers mulighed for at foretage forhøjelse af leje efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2 ved gennemgribende forbedringer af lejemålet
> Virksomhedsskatteloven
> Regler om behandling af civile retssager ændres
> Lov om formidling af fast ejendom m.v.
> Ny kendelse fra foråret 2014 fra Vestre Landsret, har fastslået en part (udlejer eller lejer) i et lejeforholds adgang til syn og skøn, ved spørgsmål om lejens størrelse
> Østre Landsret har 20. december 2013 truffet afgørelse om, at gevinstudbetalinger ikke er undtaget fra udlæg efter Retsplejelovens § 508
> Tvangsauktioner skal kun annonces på internettet
 
April
> Få forhåndsgodkendt huslejen i boliglejemål
> Højesteretskendelse om brug af fotografier ved syn og skøn
> Det er tilladt at linke til websider
> Bøde på kr. 100.000 for at stille krav om mindstepriser
> Ny forbrugeraftalelov
> Alpe-reglen
> Særeje er ikke bare særeje
> Uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale
 
Januar
 
Forskelsbehandling af ungarbejdere mht. løn og afskedigelse
> Så opdateres selskabsloven pr  1  januar 2014
> Papirbaserede ejerpantebreve mister deres gyldighed i 2014
> Første del af ændring af de offentlige vurderinger er vedtaget
> Ikke successiv forældelse for tabt arbejdsfortjeneste samt godtgørelse for svie & smerte
> Sælgers oplysningspligt i forbrugerkøb
> Brug af andres firmanavn i reklamer