Nyheder

Nyhedsbrevet den 1ste - april 2020

Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste – april 2020.

Tak til klienter og samarbejdspartnere, for at stå sammen i denne tid.

Hos Advokatfirmaet Drachmann holder vi hoveddøren lukket, foreløbig til og med den 13. april 2020, men vi arbejder videre og du kan altid komme i kontakt med os via telefon, mail eller videolink.

Denne udgave af vores Nyhedsbrev udkommer lidt tidligere end normalt og indeholder alene COVID-19 FAQ.

FAQ er også at finde på vores hjemmeside, hvor den løbende bliver opdateret i takt med at regeringens og sundhedsvæsenets tiltag bliver opdateret. Du kan derfor altid finde den seneste version på vores hjemmeside – www.drachmann.com

Vi ønsker dig god læselyst.

Morten Ammentorp, Morten Jensen, Lone Rømø, Sissel Victoria Egede-Pedersen

Anders Brøndtved, Michelle Ljungstrøm og Anders Nielsen.

Nyhedsbrevet den 1ste - januar 2020

Der er i denne udgave artikler om

 - Ny rapport fra Ekspertudvalget om boligreguleringslovens § 5, stk. 2.
 - Suspension af forældelsesfrister.
 - Har du fået oprettet en fremtidsfuldmagt?
 - Glemte huslejereguleringer – kan der opkræves med tilbagevirkende kraft?

Vi ønsker dig god læselyst!

Nyhedsbrevet den 1ste - oktober 2019

Der er i denne udgave artikler om

 - Hovedentreprenører kan hæfte for underentreprenørers skadegørende handlinger
 - Ikke bortfald af ægtefælles yderligere boslodskrav som følge af passivitet
 - Moms på byggegrunde
 - Adgang til betaling for forcering i entrepriseforhold
 - Norge dømt for overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
 - Ægtepagter skal tinglyses inden delingsformuens ophør
 - Afbrydelse af forældelse – når sagen kun har været indgivet for en del af fordringen
 - Beskæring af træer i skel
 - Kryptering af e-mails til GDPR

Vi ønsker dig god læselyst!

Nyhedsbrevet den 1ste - juli 2019

Der er i denne udgave artikler om

 - Skærpede regler om registrering af reelle ejere fra år 2020.
 - Nyt EU-direktiv får betydning for arbejdsvilkår og ansættelsesbeviser.
 - Ved du om din samlever modtager udbetalinger fra dine forsikrings- og pensionsordninger ved din død.
 - Dårlig nyt til boligejerne.

Vi ønsker dig god læselyst!

Nyhedsbrevet den 1ste - april 2019

Der er i denne udgave artikler om

 - Overpris for andelsbolig.
 - Afskaffelse af IVS’er og nedsættelse af minimumskapitalkravet for ApS’er til DKK 40.000.
 - Ophavsretsloven og Ilse Jacobsens gummistøvler.
 - Nu træder det nye skilsmissesystem i kraft.
 - Ny at-vejledning om krænkende handlinger på arbejdspladsen.
 - Ændringer i tinglysningsloven pr. 1. juli 2019.

Vi ønsker dig god læselyst!

Nyhedsbrevet den 1ste - januar 2019

Der er i denne udgave artikler om

 - Skal generationsskifteplanerne i landbruget have et serviceeftersyn?
 - Ny Varemærkelov træder i kraft den 1. januar 2019.
 - Fradrag for service- og håndværkerydelser også i 2019.
 - Testamenter og ægtepagter på fortrykte blanketter - det kan blive dyrt at vælge de billigste løsninger.
 - Sammenligningsleje som grundlag for lejefastsættelsen i småhusejendomme

Vi ønsker dig god læselyst!

Nyhedsbrevet den 1ste - oktober 2018

Der er i denne udgave artikler om

- Nu skal der også foretages registrering af reelle ejere i erhvervsdrivende fonde.
- Generationsskifte: Solceller kan være et pengetankaktiv.
- Lovforslag om ændring af fondsloven.
- Opfølgning – nyt skilsmissesystem.
- Frakendelse af førerretten i Danmark.
- GAVER – pas nu på.

Vi ønsker dig god læselyst!

Nyhedsbrevet den 1ste - juli 2018

Der er i denne udgave artikler om:

- Mere robuste andelsboligforeninger.
- Ændringer af selskabsloven.
- Ægtepagt med særeje for gæld.
- Det er snart sidste chance for at udnytte +/- 15 % metoden, ved salg af ejendomme til dit/jeres barn.
- GDPR og sociale medier.
- Ny pakkerejselov træder i kraft den 1. juli 2018.
- Nye vilkår for udlejning af sommerhus, helårsbolig, bil og båd.

Vi ønsker dig god læselyst!

Nyhedsbrevet den 1ste - Persondataforordning

DEN NYE PERSONDATAFORORDNING TRÆDER I KRAFT

Den 25. maj 2018 træder den nye databeskyttelsesforordning i kraft. Med forordningens ikrafttræden ændres reglerne for behandling af persondata.

Drachmann har registreret persondata om dig, enten fordi du er eller har været kunde, eller fordi du abonnerer på Drachmanns nyhedsbrev.

Drachmann har tavshedspligt og behandler alle persondata fortroligt, sikkert og kun i et begrænset omfang, som er nødvendig for at varetage den pågældende opgave og/eller opfylde gældende lovgivning.

På vores hjemmeside finder du Drachmanns eksterne persondatapolitik. Her kan du læse mere om, hvordan vi behandler persondata, vores forpligtelser og dine rettigheder. Du kan også læse mere om, hvor længe vi opbevarer dine persondata.

Drachmanns persondatapolitik findes her:

https://www.drachmann.com/om-drachmann/persondatapolitik

Såfremt du måtte have spørgsmål til Drachmanns persondatapolitik eller forordningen generelt, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 54 84 50 50 eller drachmann@drachmann.com.

Nyhedsbrevet den 1ste - april 2018

Der er i denne udgave artikler om:

Artikler:

 - Ikke forældelse af sygedagpengeregreskrav.
 - Pas på, hvis du er hovedaktionær, og dit selskab yder dig lån.
 - Forslag om ændring af Selskabsloven.
 - Udkast til AB 18 er offentliggjort.
 - Ny Højesterets dom øger behovet for ægtepagt om pensionsindbetalinger.
 - Gave eller arv til almindelige fonde – har du overvejet at støtte lokalt?
 - Vestre Landsret har afsagt en ny dom (trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2018, side 558), hvor erhvervsudlejer ikke kunne opkræve lejer for istandsættelse af lejemål, da ejendommen var solgt.
 - Bitcoins – skat ved gevinst og fradrag ved tab.
 - Lovforslag - ny lov om forretningshemmeligheder er på vej.
 - Vestre Landsret har afsagt en ny dom (trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2018, side 1036), hvor udlejers opsigelse med 1 års varsel til eget brug, ikke var rimelig, og derfor blev opsigelsen tilsidesat.

Vi ønsker dig god læselyst!

Nyhedsbrevet den 1ste - januar 2018

Der er i denne udgave artikler om:

Artikler:

 - Nye regler om digital kommunikation i lejelovgivningen.
 - Pas på smykker og andre værdigenstande.
 - Flere tvangsopløsninger af selskaber på vej.
 - Beskyttelse af handicappede medarbejdere i forskelsbehandlingsloven.
 - Pas på når I erhverver aktiver med både særeje og delingsformue.
 - Nyt lovforslag om ændring af lejelovens anvendelsesområde vedrørende friplejeboliger, blev vedtaget den 30. november 2017.
 - Ny Højesteretskendelse medfører begrænsning i kreditors mulighed for at opkræve rykkergebyrer.

Vi ønsker dig god læselyst!

Nyhedsbrevet den 1ste - oktober 2017

Der er i denne udgave meddelelser og artikler om:

Meddelelser:
- Gå-hjem-møde for udlejere
- Gå-hjem-møde om den nye ferielov
- Tilbud om kursus i den nye persondataforordning

Artikler:
- Manglede samtykke fra (virksomheds)panthaver ved afståelse
  af erhvervslejemål, medførte erstatningsansvar for udlejer.
- Højesteretsdom om andelshaveres status ved andels
   boligforenings konkurs.
- Status på den nye ferielov.
- Fremtidsfuldmagten
    -hvem skal træffe beslutninger for dig, hvis du ikke længere
    selv er i stand til det.
- Forbrugere kan ikke fortryde dele af deres onlinekøb,
   medmindre at det klart er aftalt med netbutikken.
 - Moms ved salg af udlejningsejendomme
 - Udlejers retsstilling styrkes
    Østre Landsret fastslår, at en udsættelsessag kunne fremmes,
    da lejers adfærd var af tilstrækkelig grov karakter.
 - Udlejere skal sende påkrav i lejesager med afleveringsattest.

Vi ønsker dig god læselyst!

Nyhedsbrevet den 1ste - juli 2017

Der er i denne udgave artikler om:

- Lempelse af bo- og gaveafgiften for familieejede virksomheder.
- Ejerregistrering - nu skal de reelle ejere også registreres i Erhvervsstyrelsen.
- ”Konefinten” får sværere vilkår.
- Arbejdsgiver kan kræve sygemelding fra dag til dag, hvis det er begrundet i driften.
- Fordelagtig belåning af sommerhuse.
- Nye afgørelser viser en begrænsning i højere erstatning for vindmøllegener.
- Tvangsauktionssalg af momspligtige aktiver.
- Ny lov om ægtefællers økonomiske forhold.
- Østre landsret har gjort afskedigelsen af medarbejdere langt vanskeligere end hidtil.
- Nye regler for køre- og hviletid træder i kraft 1. juli 2017.

Vi ønsker dig god læselyst!

Nyhedsbrevet den 1ste - april 2017

Der er i denne udgave artikler om:

 - Forældelse af sygedagpengeregreskrav
 - Lovliggørelse af ulovlige kapitalejerlån (aktionærlån) samt optagelse af
   nye lovlige kapitalejerlån
 - Enstrenget system for familiesager
 - Højesteret har taget stilling til direkte krav i entrepriseret
 - Østre Landsret reducerede lejeres varmeudgift med ca. 80.000 kr., pga. udlejers
   manglende tilsyn med varmesystemet.
 - Højesteret har udfordret EU-domstolen
 - Oprettelse af parkeringsklagenævn

Vi ønsker dig god læselyst!

Nyhedsbrevet den 1ste - januar 2017

Der er i denne udgave artikler om:

 - Nu er det lovligt at yde aktionærlån – men det kan stadig blive dyrt i skat
 - Virksomheder skal tage fagforeningens henvendelser seriøst
 - Formueart
 - Behandling af pensioner ved separation/skilsmisse
 - SKAT genoptager modregning ved udbetaling af EU-støtte til landmænd
 - Landsretten fastslår, at fællesudgifter til ejerforening ikke kan opkræves ud over lejen
 - Nyt ejendomsvurderingssystem
 - Opdatering på ferielovsudvalgets arbejde
 - Ny voldgiftskendelse fastslår, at forældelsesfristen ikke blev afbrudt af forligsaftale i en entreprisekontrakt
 - Højesteret anerkender, at der kan stiftes tidsubegrænsede brugsrettigheder med rullende opsigelsesvarsel
   på 30 år
 - Tiltrædelse af virksomhedspant – en opfølgning efter Højesterets afgørelse

Vi ønsker dig god læselyst!

Nyhedsbrevet den 1ste - oktober 2016

Der er i denne udgave artikler om

- Digital arv
- Ophævelse af lejemål – retstillingen er ændret
- Hvordan tæller man til 120 dage ved deltidssygemelding?
- Er ligedeling af formue ved skilsmisse det rigtige for jer
- Østre Landsrets kendelse af 7. juli 2016 om krænkelse af varemærket UfR
- Ferie og opsigelsesperiode
- Revision af planloven - anvendelse af sommerhuse
- Afbrydelse af forældelse – overgangsreglerne i forældelsesloven
- Ændring af vedtægt i ejerforening med begrænsning af mulighed for udlejning
- Medarbejdere skal opføre sig ordentligt både på og udenfor jobbet
- Udlejer må ikke opkræve PBS-gebyr (nets-gebyr) udover lejen

Husk at vi afholder gå hjem møde om ansættelsesbeviser og personalehåndbøger d. 26. oktober og gå hjem møde for udlejere d. 8. november 2016.

Vi ønsker dig god læselyst!

Nyhedsbrevet den 1ste - juli 2016

Der er i denne udgave artikler om

 - Andelsboligforeningen Duegården var berettiget til at gå konkurs
 - Erhvervsstyrelsen indfører ny praksis ved anmodning om tvangsopløsning
 - Fremtidsfuldmagter
 - Kompensation for manglende provision i sommerferie
 - Retten til kompensationsbeløb forringes ikke ved samlet inddrivelse
 - Tiltrædelse af virksomhedspant
 - Årsindtægt ved opgørelse af erstatning for erhvervsevnetab og tidspunkt for ophør af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
 - Gaver mellem ægtefæller skal ske ved ægtepagt for at være gyldige
 - Fritstilling, frivilligt arbejde og loyalitetspligt for ledende medarbejdere

Vi ønsker dig god læselyst!

Nyhedsbrevet den 1ste - april 2016

Der er i denne udgave artikler om

 - Domstolenes mulighed for at tilsidesætte voldgiftskendelser
 - Udlæg af fast ejendom til +/- 15% af ejendomsvurderingen
 - Forældrekøb af andelsboliger – skattemæssig ulempe
 - Virksomheder skal forberede sig på skærpede regler om persondata
 - Uskiftet bo – udgangspunktet eller undtagelse?
 - Formkrav til faktura – betingelse for momsfradrag
 - Nye oplysningsforpligtelser for internetbutikker – online klageportal
 - Ændringer i deltidsloven
 - Genfremsættelse af lovforslag om fremtidsfuldmagter
 - Rekonstruktion for personlige skyldnere

Vi ønsker dig god læselyst!

Nyhedsbrevet den 1ste - januar 2016

Der er i denne udgave artikler om

 - Erhvervsstyrelsen varsler bøder ved manglende registrering i Det offentlige ejerregister.
 - Fri opsigelse af ejer- og andelsboliger.
 - Lempelse af bo- og gaveafgiften for familieejede virksomheder.
 - Værgemål - hvem, hvornår, hvordan.
 - Arbejdsgiver kan bruge 120-dages reglen i funktionærloven.
 - Klar til den nye persondataforordning?
 - 70-årsreglen træder i kraft.
 - Om forældelse af kommunens regreskrav mod forsikringsselskab for udbetalte sygedagpenge.
 - Udbudsloven træder i krat 1. januar 2016.
 - Kopiering af arbejdsgivers data kort før opsigelse.
 - Aldersgraduerende pensionsbidrag ikke i strid med forbud mod aldersdiskrimination.
 - Ny lov om ansættelsesklausuler træder i kraft 1. januar 2016.

Vi ønsker dig god læselyst!

 

Nyhedsbrevet den 1ste - oktober 2015

Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste.

I denne udgave af Nyhedsbrevet kan du læse mere om oprettelse af nødtestamente, manglende overholdelse af selskabslovens regler som kan ende med tvangsopløsning af dit kapitalselskab, konsortiedannelse – grænsen mellem det lovlige og ulovlige, imødegåelse af samværschikane, kan en medarbejder kræve overarbejde udbetalt ved fratrædelse?, ny praksis vedrørende aftale om varsling af ferie for medarbejdere, genindførelse af håndværkerfradraget, konkurskarantæne trods lille kreditormasse og genindførelse af værdiansættelsescirkulæret vedr. unoterede aktier og unoterede konvertible obligationer.

Vi ønsker dig god læselyst!

Nyhedsbrevet den 1ste - juli 2015

Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste.

Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå-Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag, den 10. september 2015, kl. 16.30 til kl. ca. 18.00. For tilmelding og yderligere om Gå-Hjem-Mødet, se www.drachmann.com.

Vi har sommerferielukket fra 20. til 31. juli 2015 (begge dage inkl.). I den periode vil kun presserende henvendelser, af uopsættelig karakter, blive behandlet af en ”ferievagt”.

Vi ønsker dig god læselyst og en god sommer!

Nyhedsbrevet den 1ste - april 2015

Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste.

1. kvartal 2015 har fortsat udvist positive takter. Ligesom bankerne kan vi mærke øget aktivitet på boligmarkedet, og vi forventer at påsken vil afstedkomme endnu en stigning i antallet af rådgivningsopgaver for potentielle boligkøbere. Desuden er antallet af nye selskabsstiftelser og rådgivning om virksomhedsoverdragelser i vækst. Dette sker på et tidspunkt, hvor antallet af nye konkurser i retskredsen er faldende. Alt i alt et godt tegn på fremgang, efter flere års økonomisk krise.

Vi har fortsat travlt, så på personalesiden har vi ansat advokatsekretær Lene Pejter Andersen. Desuden er advokaterne Michelle Ljungstrøm og Christina Iversen vendt tilbage efter barsel.

I denne udgave af Den 1 ste. kan du læse om forældrekøb, den "nye lejelov", hvorfor aftaler om automatisk fratrædelse når en lønmodtager fylder 70 år ugyldige pr. 1. januar 2016 er ugyldige, om ophævelse af værdiansættelsescirkulæret vedr. unoterede aktier og unoterede konvertible obligationer, det nye lovforslag om fremtidsfuldmagter, om forældelse af erstatningskrav, om arbejdsgiverens adgang til at gennemlæse ansattes mails, om hvorfor ejeren af et køretøj hæfter pr. 1. februar 2015 for betaling af bøde for hastighedsovertrædelse, selvom ejeren ikke var fører af køretøjet på overtrædelsestidspunktet samt dine muligheder for at spare gave-, bo- og tillægsboafgift?

Vi ønsker dig god læselyst.

Nyhedsbrevet den 1ste - januar 2015

Velkommen til det nye år og Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. – januar 2015.

2014 var endnu et travlt år i Advokatfirmaet Drachmann. Vi oplevede en fortsat tendens mod bedre tider, og havde en stigning i sager vedrørende handel med fast ejendom, virksomhedsoverdragelser og investeringer. Antallet af sager om konkurs og rekonstruktion af insolvente virksomheder over året viste en faldende tendens. Advokatfirmaet Drachmann er dog fortsat den mest benyttede advokatvirksomhed på Lolland Falster inden for konkurs og rekonstruktion.

På personalesiden glæder vi os over, at vi i december 2014 fik sekretær Christina Axelsen tilbage fra barsel, og at advokaterne Michelle Ljungstrøm og Christina Iversen kommer tilbage i 1. kvartal 2015.

Med tak for det gode samarbejde til vores klienter og samarbejdspartnere ønsker vi, at alle får et forhåbentlig godt og lyst nytår.

I denne udgave af Den 1 ste. kan du læse om at ændringerne i lejeloven er udskudt, om ændringerne i landbrugsloven, ændret opgørelse af unges erhvervsevnetabserstatning, om den nye selskabsform – medarbejderinvesteringsselskab, om ejerforhold til selskaber der skal registreres i online ejerregister, de skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger, om produktansvar for tobak, om genoptagelse af erhvervsevnetabserstatning og de nye regler for fratrædelsesgodtgørelse.

Vi ønsker dig god læselyst.

Nyhedsbrevet den 1ste - oktober 2014

Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. – oktober 2014

I denne udgave af Den 1 ste kan du læse om:

En ”Ny” lejelov – pr. 1. januar 2015,

særejekompensation,

gennemsigtig og forståelig ejendomsvurdering, om tinglysning af vedtægter med forskellige hovedstole for de enkelte ejerlejligheder i en ejerforening,

om det nye forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (Imødegåelse af samværschikane m.v.) som er sendt i høring,

og endelig om udlæg i smartphones.

Vi ønsker dig god læselyst.

Nyhedsbrevet den 1ste - juli 2014

Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. – juli 2014

I denne udgave af Den 1 ste kan du læse om:

virksomhedsskatteloven,

de nye regler pr. 1. juli 2014, der begrænser udlejers mulighed for at foretage forhøjelse af leje efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2, ved gennemgribende forbedringer af lejemålet,

at der pr. 1. juli 2014 ændres en række regler i retsplejeloven,

at der pr. 1. januar 2015 træder en ny revision af lov om formidling af fast ejendom m.v. i kraft,

den nye kendelse fra foråret 2014 fra Vestre Landsret, der har fastslået en part (udlejer eller lejer) i et lejeforholds adgang til syn og skøn, ved spørgsmål om lejens størrelse,

at Østre Landsret den 20. december 2013 har truffet afgørelse om, at gevinstudbetalinger ikke er undtaget fra udlæg efter Retsplejelovens § 508,

at pr. 1. januar 2015 skal tvangsauktioner kun annonceres på internettet

Vi ønsker dig god læselyst.

Nyhedsbrevet den 1ste - april 2014

Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. – april 2014

I denne udgave af Den 1 ste kan du læse om forhåndsgodkendt husleje i boliglejemål, Højesterets kendelse om brug af fotografier ved syn og skøn, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har pålagt en leverandør af hårprodukter en bøde på kr. 100.000 for overtrædelse af konkurrenceloven, om hvorvidt det er tilladt at linke til websider med ophavsretligt beskyttet materiale, som i forvejen er frit tilgængeligt, den nye forbrugeraftalelov, om hvordan Alpereglen er kommet til Danmark, hvorfor særeje ikke bare er særeje og endelig retten til godtgørelse og minimalerstatning ved uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale.

Vi ønsker dig god læselyst.

Nyhedsbrevet den 1ste - januar 2014

Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. – januar 2014

I denne udgave af Den 1 ste. kan du læse om brugen af andres firmanavne i reklamer, sælgers oplysningspligt i forbrugerkøb, forskelsbehandling af ungarbejdere mht. løn og afskedigelse, ikke successiv forældelse for tabt arbejdsfortjeneste samt godtgørelse for svie og smerte, opdatering af selskabsloven og hvorfor du skal passe på overgangsreglen mht. papirbaserede ejerpantebreve.

Vi ønsker dig god læselyst.

Nyhedsbrevet den 1ste - oktober 2013

Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. – oktober 2013

I denne udgave af Den 1 ste. kan du læse mere om den seneste Højesteretspraksis om forholdsmæssigt afslag i købesummen ved køb af beboelsesejendomme, nyt vedr. mælkekvoter, om den gode erhvervslejekontrakt, om skarp kritik af SKAT's offentlige ejendomsvurderinger, om ophævelse af lejemål som følge af kriminalitet udøvet af lejers børn, om du tør købe bolig uden rådgivning fra din boligadvokat og endelig om prisaftaler mellem sportsklubber.

Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til at invitere til et "gå hjem møde" for udlejere den 12. november 2013.

Vi ønsker dig god læselyst.

Nyhedsbrevet den 1ste - juli 2013

Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. – juli 2013

I denne udgave af Den 1 ste. kan du læse mere om, hvordan du styrer uden om annoncehajer, at selskabsloven og cookiebekendtgørelsen er blevet opdateret, om de nye tiltag til konkurskarantæne, om mulighederne for anvendelse af virksomhedspant, om ændringerne af andelsboligloven samt at opslag i tingbogen igen bliver gratis.

Vi ønsker dig god læselyst.

Nyhedsbrevet den 1ste - april 2013

Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. – april 2013

I denne udgave af Den 1 ste. kan du læse mere om Skattefrie porteføljeaktier, at kreditorer fra 1. marts 2013 kan kræve højere rente, hvordan du sparer penge på tinglysningsafgiften, det nye lovforslag om ændring af selskabsloven, om det nye kompensationsbeløb ved debitors betalingsmisligholdelse og passagerrettigheder for flypassagerer.

Vi ønsker dig god læselyst.

Nyhedsbrevet den 1ste - januar 2013

Velkommen til det nye år og Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. – januar 2013

I denne udgave af Den 1 ste. kan du bl.a. læse om digital betaling af beløb over 10.000 kr., oprettelse af testamente, ny landbrugslov – nye muligheder, DIADEM - ejendomsdatarapport, AB-Forbruger (Almindelige Betingelser – Forbruger) og tidsbegrænset ansættelse.

Nyhedsbrevet den 1ste - oktober 2012

Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev den 1 ste - oktober 2012

I denne udgave af Den 1 ste. kan du læse om de ændrede regler for beskatning af aktionærlån, den europæiske patentreform, om retsmægling som mulighed i stedet for retssag, om ændring af bekendtgørelse vedrørende synlige firmaoplysninger på vare- og lastbiler, det nye lovforslag om flere kvinder i ledelse og bestyrelser samt hvem der skal rådgive dig om dit boligkøb.

Nyhedsbrevet den 1ste - juli 2012

Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev den 1 ste - juli 2012

I dette nummer af Nyhedsbrevet, kan du bl.a. læse om status i vandplanssagerne mod staten, hvordan du afskriver 115 % på nye driftsmidler i perioden 30/05-2012 til 31/12-2013, beskatning af kompensationskrav ydet ved ugifte samlevendes samlivsophævelse, skattefrihed ved ekspropriation, oprettelse af testamente og ny retspraksis vedr. tinglysning efter tvangsauktion.

Nyhedsbrevet den 1ste - april 2012

Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev den 1 ste - april 2012

I dette nummer af Nyhedsbrevet, kan du bl.a. læse om virksomhedstestamenter, den nye huseftersynsordning, nye muligheder for skifte af formue og gæld ved separation og skilsmisse, hvordan du køber en ejendom på tvangsauktion, beskyttelse af personer og virksomheder mod chikane, DNA som bevis og cookie-bekendtgørelsen.