Tvangsauktioner

Advokatfirmaet Drachmann rådgiver om auktionsretlige og panteretlige problemstillinger. Vi bistår både ved gennemførelse af auktionssager og køb af fast ejendom på tvangsauktion.

Vores bistand til private, realkredit- og pengeinstitutter og virksomheder omfatter blandt andet:

 • Realkreditinkasso og almindelig pantebrevsinkasso.
 • Auktions- og panteretlige problemstillinger og tvister.
 • Gennemførelse af frivillig auktion for opløsning af sameje om fast ejendom.

Vi yder endvidere bistand til bydere, der ønsker at købe ejendom på tvangsauktion, herunder:

 • Gennemgang af salgsopstillinger.
 • Rådgivning om de særlige vilkår, der gælder ved køb af fast ejendom på tvangsauktion.
 • Rådgivning om en tvangsauktions forløb og faldgruber.
 • Bistand under tvangsauktion, herunder deltagelse i selve auktionen.
 • Hjemtagelse af auktionsskøde og tinglysningsekspeditioner efter køb på tvangsauktion.

Endelig yder vi bistand til ejere, hvis ejendom er begæret solgt på tvangsauktion, herunder bistand til at søge auktionen afværget. I visse tilfælde er det muligt at få beklikket en advokat, når ens ejendom begæres solgt på tvangsauktion.

Det sædvanlige tidsforløb i en tvangsauktionssag
Tidsforløbet i en auktionssag vil typisk være som følger:

 • Misligholdelse ved manglende betaling af ydelse.
 • 1 uge senere modtages rykker fra kreditor.
 • 2 uger senere inkasso hos advokat.
 • 2 uger senere sendes udlægsbegæring til fogedretten.
 • 1 måned senere gennemføres udlægsforretning.
 • Umiddelbart herefter begæring om tvangsauktion til fogedretten.
 • 1 uge senere afholdes vejledningsmøde i fogedretten, hvor tvangsauktionen oftest berammes.
 • Der kan fastsættes afværgefrist til salg i fri handel eller lign.
 • Evt. forberedende auktionsmøde hvis der er særlige forhold herunder juridiske der skal afklares 4 uger senere afholdes tvangsauktion.
 • Evt. 4 uger seners afholdes 2. og endelig auktion.
 • 4 uger senere frist for betaling af størstebeløb og restancer og 6 måneders frist til betaling af pantegæld, der ikke kan overtages.
 • 1 år efter tvangsauktionen skal auktionsskøde være hjemtaget.

 

Lone Rømø
Michelle Ljungstrøm