Forældrekøb af lejlighed

Ved forældrekøb af lejlighed får forældrene en lejeindtægt, og renter og udgifter kan trækkes fra i skat. I løbet af ejerperioden kan der samtidig være en værdistigning på lejligheden.

Også for børnene er forældrekøb en attraktiv mulighed. De skal betale en rimelig husleje - dog svarende til markedslejen - og børnene kan søge boligsikring efter de almindelige regler og eventuelt udleje et værelse til en studiekammerat.

Skattemæssige forhold
Det er vigtigt at få valgt den rigtige skattemæssige konstruktion, og det er vigtigt at aftale en husleje svarende til markedslejen, for at undgå beskatning af forskellen op til en af skattemyndighederne beregnet husleje.

Virksomhedsskatteordningen
Forældre med en høj marginalskat kan med fordel anvende virksomhedskatteordningen, specielt i tilfælde, hvor størstedelen af købesummen er finansieret ved lån.

I denne ordning kan underskuddet på lejligheden fratrækkes den personlige indkomst, og underskuddet kan derved få en skattemæssig værdi på op til 60 %. Underskuddet på lejligheden opgøres ved at fratrække renteudgifter, vedligeholdelsesudgifter og fællesudgifter fra den lejeindtægt forældrene får af barnet.

Administrationen af virksomhedsordningen er dog relativ kompliceret.

Kapitalafkastordningen
Ved kapitalafkastordningen kan forældrene hvert år trække et beløb svarende til 5 % af lejlighedens kontantværdi og handelsomkostninger fra i den personlige indkomst. Beløbet tillægges kapitalindkomsten, og det er fordelagtigt, da kapitalindkomstbeskatning er lavere. Beløbet må dog ikke overstige renteudgifterne eller overskud på lejligheden før renter. Dermed får renteudgifterne fuld skattemæssig værdi i den personlige indkomstskat.

Fordelen ved kapitalafkastordningen er, at der stilles færre krav til regnskab og skatteregnsksab end ved virksomhedsskatteordningen.

Personskatteordningen
Ved personskatteordningen skal lejeindtægt eksklusiv ejerudgifter medregnes forældrenes personlige indkomst. Dermed beskattes indtægten med op til 60 %.  Renteudgifterne trækkes derimod fra i kapitalindkomsten og får således en fradragsværdi på ca. 33 %.

Personskatteordningen har også den fordel, at den ikke er så kompliceret at administrere som virksomhedsskatteordningen. Driftsbudget skal blot vedlægges selvangivelsen.

Salg af ejerlejligheden
Sælges lejligheden med fortjeneste, skal der betales skat heraf. Har forældrene anvendt virksomhedsskatteordningen, skal der udarbejdes et afsluttende regnskab, og en fortjeneste vil blive beskattet som kapitalindkomst. Avance med fradrag af kr. 10.000 pr. år beskattes fuldt ud. Der er ikke fradrag i salgsåret.

Hvis lejligheden sælges med tab, kan dette fradrages i andre skattepligtige fortjenester ved salg af fast ejendom i op til 5 år.

Boligsikring
Børnene kan søge om boligsikring efter de normale regler. På www.netborger.dk kan det beregnes hvor meget, ligesom der kan udfyldes et ansøgningsskema, der kan sendes direkte til kommunen.

Også i forbindelse med ansøgning om boligsikring er det vigtigt, at huslejen svarer til markedslejen.

For yderligere information kontakt:

Morten Ammentorp
Lone Rømø